srendeelhuitrutr

Tehnički standardi i propisi za izgradnju i opremanje objekata za preradu i skladištenje hrane

Najvažniji korak u usaglašavanju poslovnog sistema sa sistemom kvaliteta je analiza postojećeg načina poslovanja organizacije i njeno poređenje sa zahtevima standarda. Rezultat analize (GAP analize) je lista aktivnosti koje je neophodno realizovati da bi se postojeći poslovni sistem organizacije usaglasio sa zakonskom regulativom RS, EU i dr. i zahtevima željenih standarda.

„SIM CERT“ d.o.o., između ostalog, pruža i konsultantske usluge za izradu Studije izvodljivosti usaglašenosti proizvodnog sistema naručioca posla sa zakonskom regulativom i standardima za bezbednost hrane, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Cilj izrade Studije izvodljivosti je da naručiocu posla pruži osnovu za usklađivanje postojeće infrastrukture, tehnologije proizvodnje, radnih i higijenskih uslova i dr. sa zahtevima:

  1. zakonske regulative Republike Srbije, EU regulative i regulative koja se primenjuje na drugim ciljnim tržištima;
  2. međunarodnih standarda koje inostrani kupci/prerađivači, ali i trgovinski lanci koji posluju i u Srbiji (Lidl, Delhaize, METRO, IDEA…), postavljaju kao uslov saradnje.

Obim studije izvodljivosti za usaglašavanje objekta, opreme, tehnologije proizvodnje – primarne proizvodnje prema zakonskoj regulativi R.Srbije / EU i standardima za bezbednost hrane, zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu, obuhvata:
- Infrastrukturne uslove (objekat, bliže okruženje),
- Tehnološke puteve sirovine, ambalaže, gotovog proizvoda i zaposlenih,
- Identifikaciju i analizu opasnosti po bezbednost hrane (CCP/OPRP planovi),
- Dobra higijenska / dobra proizvođačka praksa/dobra poljoprivredna praksa,
- Preporučene mere za evidentiranje zahteva i aktivnosti,
- Uticaj infrastrukture i radnih procesa na glavne aspekte životne sredine,
- Upravljanje otpadom koji nastaje tokom radnih aktivnosti,
- Uslovi infrastrukture za adekvatno sprovođenje mera za bezbednost i zdravlje svih zaposlenih i posetilaca,
- Usaglašenost opreme sa standardima za primenu u prehrambenoj industriji,
- Usaglašenost opreme sa standardima za bezbednost u upotrebi (u skladu sa CE /AAA znakom usaglašenosti).

Izvod iz liste tehničkih standarda i zakonske regulative:

-Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)/ ISO 22000/ FSSC 22000/ IFS Food / BRC Food/ ISO 14001/ISO 45001/GlobalG.A.P.
-SRPS EN ISO 12100 Bezbednost mašina - Opšti principi– Ocena rizika i smanjenje rizika
-Zakon o bezbednosti hrane
-Zakon o veterinarstvu
-Zakon o ugostiteljstvu
-Zakon o sanitarnom nadzoru
-Zakon o predmetima opšte upotrebe
-Zakon o zaštiti životne sredine
-Zakon o upravljanju otpadom
-Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
-Zakon o zaštiti vazduha
-Zakon o metrologiji
-Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
-Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata
-Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
-Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
-Pravilnik o uslovima higijene hrane
-Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet
-Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
-Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
-Pravilnik o bezbednosti mašina
- Pravilnik o higijeni hrane u EU
- Deklarisanje, prezentacija i reklamiranje prehrambenih proizvoda u EU
- Regulativa EU o informisanju potrošača o hrani
- Regulativa EU o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir sa hranom i dr.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.